REGULAMIN SERWISU BIESZCZADYGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.bieszczadygo.pl ORAZ Z DEDYKOWANYCH APLIKACJI NA URZĄDZENIA MOBILNE Bieszczady Go!

Poniższy Regulamin przedstawia zasady funkcjonowania serwisu internetowego działającego w domenie www.bieszczadygo.pl, aplikacji Bieszczady Go! dostępnej w Sklepie Play (Google) oraz App Store (Apple). Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady funkcjonowania serwisu i aplikacji, prawa i obowiązki Administratora oraz użytkowników serwisu i aplikacji.

Dokonanie rejestracji w serwisie internetowym www.bieszczadygo.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu, z którym każdy użytkownik zostanie zapoznany przed ostatecznym potwierdzeniem rejestracji.

Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania poniższych postanowień Regulaminu:

I. Definicje
1. www.bieszczadygo.pl – internetowy serwis umożliwiający publikowanie Ofert: wynajmu miejsc noclegowych, reklamy punktów gastronomicznych, atrakcji turystycznych
2. Bieszczady Go! - aplikacja na urządzenia mobilne prezentująca treści zawarte w serwisie bieszczadygo.pl
3. Administrator – właściciel serwisu www.bieszczadygo.pl oraz aplikacji Bieszczady Go!– firma Itinera Jakub Madej ul. Jasień 59, 38-700 Ustrzyki Dolne.
4. Moderator – osoba upoważniona przez Administrator do kontrolowania prawidłowego funkcjonowania Serwisu i egzekwująca przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
5. Oferta – obiekt noclegowy, gastronomiczny, turystyczny i paraturystyczny przeznaczony do promowania w serwisie www.bieszczadygo.pl.
6. Użytkownik – osoba fizyczna lub firma, która dokonała rejestracji i założyła indywidualne Konto w serwisie www.bieszczadygo.pl zgodnie z założeniami Regulaminu.
7. Konto – miejsce w serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może w pełni korzystać z serwisu www.bieszczadygo.pl, dodawać oferty, sprawdzać i doładowywać stan swojego konta.
8. Regulamin – niniejszy dokument określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu www.bieszczadygo.pl oraz aplikacji Bieszczady Go!

II. Zasady ogólne korzystania z serwisu www.bieszczadygo.pl
1. Użytkownik może:
a. korzystać z serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu
b. dodawać oferty o charakterze turystycznym i paraturystycznym
2. Użytkownik zobowiązany jest do:
a. uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczanie jakichkolwiek materiałów w Serwisie. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada wszelkie prawa i zgody.
b. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw i obowiązków wynikających z rejestracji
3. niedozwolone jest:
a. wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z jego charakteru.
b. prowadzenie jakichkolwiek działań mogących wyrządzić szkodę Serwisu, Administratora, innych użytkowników i osób trzecich
c. publikowanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, obyczaje i normy moralne, zasady uczciwej konkurencji oraz treści nieprawdziwych
d. umieszczanie treści i materiałów erotycznych
e. umieszczanie treści i materiałów niezwiązanych z tematyką serwisu.
f. podawanie się za innego Użytkownika, podawanie nieprawdziwej tożsamości podczas rejestracji
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie ze swojego konta i z Serwisu oraz za skutki swych działań
5. Administrator i upoważniony przez niego moderator ma prawo usunąć materiały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie www.bieszczadygo.pl, jeśli w jakikolwiek sposób naruszają lub nie spełniają warunków Regulaminu. Nie jest on wówczas zobowiązany do powiadomienia, o tym Użytkownika.
6. Administrator ma prawo zmienić lub poprawić dodaną przez Użytkownika Ofertę, jeśli będzie ona niespójna lub nie nadająca się do publikacji. Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o wprowadzonych zmianach.
7. Serwis www.bieszczadygo.pl nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkownika oraz osoby trzecie.

III. Warunki korzystania z www.bieszczadygo.pl
1. Warunkiem koniecznym jest posiadanie sprzętu elektronicznego (komputer, laptop, urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu.
2. Serwis BieszczadyGo może być wykorzystywany tylko do publikowania materiałów i treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za treści i materiały umieszczane w Serwisie oświadczając przy tym, że są one prawdziwe, rzetelne i zgodne z prawem.
3. Serwis zastrzega sobie możliwość usunięcia bez zgody Użytkownika treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem bądź polskim prawem.
4. Użytkownik nie może publikować materiałów nie dotyczących oferty, którą zamieszcza.
5. Administrator ma prawo zmienić lub poprawić dodaną przez Użytkownika Ofertę, jeśli będzie ona niespójna i w opinii Administratora nie nadająca się do publikacji w Serwisie. Administrator nie ma wówczas obowiązku poinformować o dokonanych zmianach Użytkownika.
5. Modyfikacja danych dokonywana przez Użytkownika za pomocą panelu Użytkownika jest dopuszczalna i bezpłatna, jednak każdorazowo musi przejść etap moderacji podczas, którego Oferta pozostaje niewidoczna.

IV. Warunki korzystania z aplikacji Bieszczady Go!
1. Warunkiem koniecznym jest posiadanie sprzętu elektronicznego - urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu i łącznością GPS i kompatybilnym oprogramowaniem.
2. Aplikacja może być używana przez klientów indywidualnych w celach niekomercyjnych.
3. Użytkownik nie może wypożyczać urządzeń z zainstalowaną aplikacją Bieszczady Go!, zarówno bezpłatnie jak i odpłatnie.
4. Użytkownik nie może wykorzystywać aplikacji do oprowadzania grup zorganizowanych.
5. Użytkownik używa aplikacji na własną odpowiedzialność przy zachowaniu ostrożności i zdrowego rozsądku, oceniając samodzielne sytuację i własne predyspozycje psychofizyczne do podjęcia promowanej aktywności w aplikacji.

V. Rejestracja:
1. Warunkiem oferowania i publikowania usług w ramach Serwisu www.bieszczadygo.pl jest utworzenie Konta w drodze rejestracji zgodnie z ogólnie dostępnym internetowym formularzem rejestracyjnym.
2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna
3. Rejestracja polega na poprawnym uzupełnieniu wszystkich pół formularza znajdującego się na stronie Serwisu
4. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, firma, która po zaakceptowaniu Regulaminu i uzupełnieniu formularza rejestracyjnego dokonała skutecznego założenia Konta
5. W wyniku rejestracji i założenia Konta w Serwisie, Użytkownik potwierdza i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował postanowienia całego Regulaminu.
6. Założenie Konta w Serwisie BieszczadyGo wymaga od Użytkownika podania danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. Podając dane i dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
7. Poprzez rejestrację w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.

VI. Konto
1. Posiadanie indywidualnego Konta w Serwisie jest bezpłatne
2. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, Użytkownik aktywuje Konto poprzez odebranie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
3.W procesie rejestracji Użytkownik ustanawia swoje Hasło do Konta w Serwisie.
5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania nieupoważnionym osobom trzecim informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Konta i Serwisu.
6. Administrator będzie domniemywał, że dane i oświadczenia przekazywane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika oraz inne czynności dokonywane przez osobę zalogowaną z pomocą E-mail i Hasła pochodzą od Użytkownika.
7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę, nieuprawnione użycie danych lub treści publikowanych przez Użytkownika w Serwisie www.bieszczadygo.pl, w tym awarii spowodowanych siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem do Konta osób nieupoważnionych.

VII. Fotografie
1. Użytkownik publikując fotografię oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie lub jest w ramach innej umowy upoważniony do ich publicznego udostępniania
2. Użytkownik jednocześnie udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
3. Zamieszczona fotografia prezentuje atrakcję turystyczną dodaną przez Użytkownika
4. Opublikowanie fotografii nie narusza prawa osób trzecich.
5. Użytkownik ma prawo zamieścić w Serwisie maksymalnie 20 fotografii przypisanych do jednej Oferty.
6. Format dodawanych fotografii to JPG, a sugerowana wielkość nie powinna przekraczać 2048 pikseli po szerszym boku zdjęcia, a wymagane proporcje to 2x3. Serwis automatycznie zmniejsza wielkość zdjęć do preferowanej wartości.
7. Administrator nie bierze odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie zamieszczonych przez Użytkownika fotografii przez osoby trzecie. Ryzyko i odpowiedzialność w tym względzie ponosi Użytkownik.
8. Moderator ma prawo nie umieszczać dodanych przez Użytkownika fotografii bez konieczności podawania przyczyny.

VIII. Informacje o Ofertach turystycznych i paraturystycznych
1. Właścicielem Serwisu jest Itinera Jakub Madej ul Jasień 59, 38-700 Ustrzyki Dolne NIP 864-189-92-57
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i materiały umieszczone w Serwisie.. Informacje dotyczące obiektów turystycznych i paraturystycznych pochodzą w znacznej mierze od osób reprezentujących te obiekty, a także ze źródeł powszechnie dostępnych. Administrator weryfikuje informacje w przypadku, gdy budzą one szczególne wątpliwości, jednakże nie jest on do tego zobowiązany i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

IX. Baza danych
1. Wyłączne prawo do bazy danych obiektów turystycznych i paraturystycznych oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.). Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do korzystania z bazy danych zgodnie z Regulaminem. Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z zasobu bazy danych, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania jedynie na potrzeby własne. Zabronione jest powtarzające się pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych - Administratora.

X. Zakres przedmiotowy umowy
1. W ramach umowy Serwis BieszczadyGo udostępnia za pomocą panelu administracyjnego informację handlową obejmującą:
a. opis główny reklamowanego obiektu o charakterze turystycznym/paraturystycznym
b. do 20 zdjęć przedstawiających reklamowany obiekt
c. publikację filmików reklamowych obiektu
d. dane teleadresowe obiektu
e. lokalizację obiektu na mapie
f. link www do rezerwacji online (strona własna rezerwacji online obiektu, portal oferujący rezerwację online np. Booking.com)
2. Dokonywanie przez Użytkownika zmian za pomocą panelu Użytkownika jest dopuszczalne i bezpłatne, jednak każdorazowo musi przejść etap moderacji podczas, którego Oferta pozostaje niewidoczna.
3. W ramach Umowy Serwis BieszczadyGo nie udostępnia Użytkownikowi praw do projektów graficznych, mechanizmów funkcjonowania portalu i innych stosowanych przez niego rozwiązań.

XI. Opłaty
1. Opłaty naliczane są zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie: http://bieszczadygo.pl/index.php/oferta
2. Cennik może ulegać zmianom.
3. Zakup usługi kalkulowany jest wg obowiązującego cennika. Każda usługa rozliczana jest wg stawek obowiązujących w momencie dokonania zakupu bądź daty zawarcia umowy.
4. Administrator nie jest zobowiązany do informowania Użytkownika o zmianie cennika.

XII. Sesja fotograficzna
1. Sesja fotograficzna będzie realizowana po indywidualnym ustaleniu terminu, Administrator zastrzega, że data sesji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Administratora, szczególnie w przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych lub oświetleniowych. W takim przypadku sesja może zostać przeniesiona na inny termin lub może zostać wykonana częściowo. Pozostała część sesji zostanie wykonana w najbliższym wolnym terminie wyznaczonym przez Administratora przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i oświetleniowych.
2. Administrator dokonuje selekcji 20 zdjęć, które zostają przygotowane do publikacji w Serwisie.
3. Wszystkie fotografie zostają opatrzone logo Serwisu BieszczadyGO.
4. Użytkownik ma prawo wykorzystywać zlecone fotografie opatrzone logo Serwisu BieszczadyGo na innych portalach i do celów własnych.
5. Użytkownik może zakupić zrobione podczas sesji fotografię bez logo Serwisu BieszczadyGO w największym możliwym formacie, na dowolny użytek własny bez wyłączności, po cenie zawartej w cenniku lub na drodze indywidualnej negocjacji z Administratorem Serwisu.
6. Sesja fotograficzna może zostać zlecona jako osobna usługa nie związana z Serwisem BieszczadyGo, a Użytkownik otrzymuje:
a. fotografie bez logo w maksymalnym bądź innym ustalonym formacie
b. Przekazanie praw majątkowych po uiszczeniu odpowiedniej opłaty

XIII. Sesja filmowa
1. Twórca filmu ma za zadanie przedstawić obiekt w sposób zachęcający do skorzystania z jego oferty i usług.
2. Wykonanie sesji filmowej obejmuje pozyskanie materiału filmowego oraz montaż wg wizji twórcy filmu. Sugestie Użytkownika/Klienta mogą, ale nie muszą zostać uwzględnione
3. Możliwe jest użycie ujęć z perspektywy lotu ptaka, fragmentów wcześniej przygotowanych filmów o atrakcjach i obiektach w okolicy
4. Czas trwania gotowego filmu wynosi do 2 minut.
5. Użytkownik zezwala na promocję i publikację filmu bezpośrednio przez serwis Bieszczadygo.pl w sieci, na nośnikach cyfrowych, w mediach oraz na użycie fragmentów materiałów filmowych dot. obiektu Użytkownika na cele promocyjne serwisu i aplikacji.

XIV. Tłumaczenia
1. W serwisie dostępne są treści w językach obcych.
2. Oferta zamieszczona przez użytkownika może zostać przetłumaczona wg aktualnie obowiązującej oferty lub wg indywidualnych ustaleń z użytkownikiem.
3. Tłumaczenia ofert odbywają się sukcesywnie kolejno, lecz tłumaczenie konkretnej oferty może zostać dodane z opóźnieniem dla jednego lub kilku języków obcych.

XV. Postanowienia końcowe
1. Administrator Serwisu nie odpowiada w żaden sposób za treści i materiały przekazywane i zamieszczane przez Użytkowników na portalu, nie bierze odpowiedzialności za ich autentyczność i rzetelność
2. Administrator bez istnienia podstawy prawnej nie udziela osobom trzecim informacji i danych Użytkowników Serwisu. Administrator zobowiązuje się do rzetelnego chronienia danych Użytkowników zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych i rozporządzeniach zawartych na jej podstawie.
3. Administrator zobowiązuje się do tego aby Serwis oraz usługi z nim związane działały w sposób stały i pozbawiony zakłóceń, z tymże Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku zakłóceń spowodowanych działaniem siły wyższej, wszelkimi awariami lub niezgodną z Regulaminem ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
4. Administrator uprzedza, że ma prawo do czasowego, częściowego oraz całkowitego wyłączenia Serwisu w celu jego udoskonalenia, uzupełniania usług lub konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
5. Administrator nie bierze odpowiedzialności za utratę Konta dokonaną wskutek ingerencji osób trzecich („kradzież”), oraz za pobieranie fotografii z Serwisu i umieszczanie ich na łamach innych serwisów lub ich wykorzystywanie przez osoby trzecie, ponieważ Administrator nie ma mocy nałożenia blokady na kopiowanie fotografii i innych materiałów zamieszczonych w Serwisie.
6. Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych należących do Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, sieci Internet oraz utratą na skutek niepożądanych działań osób trzecich.
7. Administrator nie zapewnia właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, sieci internetowej oraz oprogramowania posiadanego przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za oddziaływanie użytkowania Serwisu na wyżej wymienione elementy oraz utratę danych czy inne szkody.
8. Zabronione jest kopiowanie i inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych materiałów umieszczonych w Serwisie bez zgody Administratora, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)

XVI. Regulamin
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Serwisu wskazując im datę ostatniej zmiany na początku Regulaminu.Karczma Dębowa Gazdówka

Łodyna 43 , 38-700 Ustrzyki Dolne

tel. : 691631634

Apartamenty Sebastian

ul. Wyzwolenia 2F, 38-700 Ustrzyki Dolne

tel. : 603 199 211

Bankomat Bieszczadzki Bank Spółdzielczy

ul. Bełska 12, 38-700 Ustrzyki Dolne

tel. : brak

Informacja Turystyczna - Polańczyk

ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk

tel. : 13 469 24 95